MITSUBISHI KXZ VRF სისტემა

MITSUBISHI KXZ VRF სისტემა
პარტნიორი mitsubishi
ფაილის ნახვა

MITSUBISHI  KXZ VRF სიტემები.

კომპანია ICE გთავაზობთ მოქნილ და მაღალ ეფექტურ სისტემას კომერციულ და ინდუსტრიულ შენობა ნაგებობებისათვის, აღნიშნული სისტემები გამოირჩევა მაღალეფექტურობით და საექსპლუატაციო დაბალი ხარჯით.